زمان تحویل واقعی
تحویل تضمین شده
زمان واقعی ارسال با GCM
ارسال خطا دریافت
2 برابر سریعتر
تحویل تضمین شده
NATIVE
ارسال خطا دریافت
در بهترین حالت
مزیت های استفاده از توسعه یار چیست؟ در ادامه...